FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2312 Szociális munkás és tanácsadó

Egyéneknek, családoknak és közösségeknek nyújt segítséget az oktatásügy, az egészségügy, a gyermekjólét és gyermekvédelem, az igazságügy, a menekültügy, a büntetés-végrehajtás, a munka- és pályatanácsadás területén a megfelelő szolgáltatások biztosítása, illetve működtetése révén, hogy saját maguk vagy környezetük támogatásával javítsák élethelyzetüket, és megoldják szociális és egyéb jellegű problémáikat.

Feladatai:a lakosság szociális helyzetének felmérése, a nehéz helyzetben lévők, a veszélyeztetett csoportok feltérképezése, problémáik felismerése, igényeik, szükségleteik feltárása;
a szociális, családi, anyagi, elhelyezkedési, lakáskörülményekkel kapcsolatos, egészségügyi és egyéb problémák megbeszélése az ügyfelekkel, a szükséges szolgáltatás típusának meghatározása;
az ügyfelek közvetítése a megfelelő intézményhez, ahol anyagi támogatást, szálláslehetőséget, jogi tanácsadást, egészségügyi kezelést biztosítanak számukra a válsághelyzetek megelőzése, a krízisek elhárítása érdekében;
segítségnyújtás, és egyéni vagy csoportos tanácsadás a válságkezelést szolgáló intézmények ügyfeleinek, a veszélyeztetett, illetve gondozásba vett gyermekeknek és családjaiknak (a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében), a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, szükség esetén gyámügyi eljárás kezdeményezése;
a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése, családok átmeneti otthonában az ellátáshoz való hozzájutás szervezése;
a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a családból kiemelt kiskorúak törvényes képviseletével kapcsolatos ügyek intézése, a gyermek visszahelyezése érdekében a családgondozás biztosítása, a családba történő visszailleszkedés segítése (szociális utógondozó munka);
nappali felügyelet, gondozás, nevelés, foglalkoztatás és étkeztetés szervezése családban élő gyermekeknek, akiknek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni;
életvezetési segítségnyújtás, információs jellegű tanácsadás, családgondozás, egészségnevelés, rehabilitációs foglalkozások szervezése és vezetése;
a szenvedélybetegségekkel, a szexuális magatartással kapcsolatos felvilágosítás, tájékoztatás, a veszélyeztetettség megelőzése, kezelése, egészségmegőrző, -fejlesztő, mentálhigiénés tevékenység;
közvetítés az ügyféllel kapcsolatban álló oktatási, gondozási intézmények, egészségügyi szolgálatok, egyházak, és más intézmények, valamint az ügyfél és az intézmények között;
az ügyfelekről naprakész dokumentáció vezetése, ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatok ellátása, szakvélemény készítése és tanácsadás a szociálpolitika területén;
esetelemzés szakmai közösségekben, szakmai konferenciákon, fórumokon, rendszeres továbbképzéseken és tréningeken való részt vétel.

Jellemző munkakörök:Bevándorlási tanácsadó
Család- és gyermekvédelmi felügyelő
Családgondozási felügyelő
Családgondozó
Családsegítő
Drogmegelőzési prevenciós tréner
Drogprevenciós koordinátor
Egészségügyi szociális munkás
Felekezeti szociális munkás
Gyermekgondozási ellenőr
Gyermekjóléti családgondozó
Házi szociális munkás
Házi terapeuta
Hivatásos pártfogó
Hivatásos patronáló
Ifjúságvédelmi munkás (szociális munkás)
Kórházi szociális munkás
Lelki gondozó szociális munkás
Menekültügyi koordinátor
Menekültügyi szociális munkás
Menekültügyi tanácsadó
Nevelési, életviteli tanácsadó
Nevelőszülői felügyelő/tanácsadó
Nevelőszülői tanácsadó (SOS gyermekfaluban)
Otthonápolási koordinátor
Örökbefogadási tanácsadó
Rehabilitációs szakreferens
Rehabilitációs tanácsadó
Segélyprogram szervező
Szociális jóléti felügyelő
Szociális szervező

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2311 Szociálpolitikus
2628 Pszichológus
3511 Szociális segítő
3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya
3513 Szociális gondozó, szakgondozó
3514 Jelnyelvi tolmács
3515 Ifjúságsegítő