ÖVTJ számok

Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke

889909 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

Ebbe a tételbe tartozik:


- a családsegítés, mely a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás
Családsegítés keretében biztosítani kell szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi
nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező
működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő programok szervezését,
valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést stb. (lásd lábjegyzet)
- a gyermekjóléti szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából
kiemelt gyermek visszahelyezését (lásd lábjegyzet)
Lábjegyzet: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról