FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

3511 Szociális segítő

Szociális, egészségügyi, oktatási és közművelődési intézményekben a szociális munkás irányításával segíti az ügyfeleket szociális problémáik önálló megoldásában.

Feladatai:az ügyfelek fogadása, adatok felvétele, a probléma megbeszélése;
életvezetési segítségnyújtás, segítő beszélgetés és kapcsolattartás, családsegítés, szabadidős programok szervezése;
segítségnyújtás az ügyfélnek a fizikai szükségletek kielégítésében, háztartássegítés;
közvetítés az ügyféllel kapcsolatban álló segítő intézmények, valamint az ügyfél és az intézmények között;
részvétel esetmegbeszéléseken;
ügyfelekről naprakész dokumentáció vezetése;
intézmények, közösségek mentálhigiénés igényeinek, szükségleteinek feltárása;
egyének, párok, csoportok életvezetési problémáinak felismerése, az ügyfelek közvetítése a szakellátáshoz;
segítő kapcsolatok kialakítása és fenntartása az egyéni és közösségi válságok megelőzése, a krízisek elhárítása érdekében;
csoportok szervezése és vezetése, rehabilitációs foglalkozások vezetése;
információs jellegű tanácsadás, családgondozás, egészségnevelés;
esetelemzés szakmai közösségben;
a lakosság szociális helyzetének felmérése;
a veszélyeztetett családok felmérése;
tanácsadás az igénybe vehető szociális ellátásokról és szolgáltatásokról;
kapcsolattartás a gyámhatósággal, családsegítő központtal, nevelési tanácsadóval, védőnővel, osztályfőnökkel.

Jellemző munkakörök:Családgondozó asszisztens
Családtámogatási előadó
Elhelyezési tanácsadó
Falugondnok (szociális)
Lakhatási segítő
Munkaterápiás asszisztens
Utcai szociális koordinátor
Vöröskeresztes (karitatív) munkatárs

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2311 Szociálpolitikus
2312 Szociális munkás és tanácsadó
2628 Pszichológus
3513 Szociális gondozó, szakgondozó
3515 Ifjúságsegítő