FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2713 Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok

Gyűjti, feldolgozza, megőrzi, helyreállíttatja, nyilvántartja és bemutatja a művészeti, néprajzi és régészeti tárgyakat, képzőművészeti, iparművészeti, zenetörténeti, irodalomtörténeti, esetekben technikatörténeti és design-alkotásokat, természettudományi anyagokat.

Feladatai:a restaurátor-műhelyekben, laboratóriumokban, régészeti ásatásokon a műtárgyak, a régészeti, néprajzi, iparművészeti tárgyak vizsgálata;
a művészeti, néprajzi és régészeti tárgyak, képzőművészeti alkotások stb. felkutatása, illetve gyűjtése,
gyűjteményes kiállítás megszervezése;
a gyűjteményes anyag feldolgozása, rendszerezése, nyilvántartása;
természettudományi anyagok (növény, állat, ősmaradvány, ásványkőzet) gyűjtése, feldolgozása, megőrzése, nyilvántartása;
néprajzi tárgyak gyűjtése, raktározása, nyilvántartása, rendszerezése és megőrzése;
képző- és iparművészeti múzeumok részére műtárgyak felkutatása, gyűjtése, a gyűjteményi egységek anyagának rendszerezése, feldolgozása, nyilvántartása;
egyes szakterületek múzeumaiban (pl. mezőgazdasági, orvostudományi, irodalomtörténeti múzeumokban) a tudománytörténeti értékű anyagok begyűjtése, megőrzése, rendszerezése, feldolgozása és nyilvántartása;
műtárgyak, műalkotások történeti és esztétikai értékének megőrzése, élettartamának meghosszabbítása különböző restaurálási, konzerválási technikák segítségével;
természettudományi anyagok (ásványkőzet, növény, gerinctelen és gerinces állat) konzerválása és előkészítése a tudományos feldolgozáshoz;
a társszakmák képviselőivel való kapcsolattartás, együttműködés.

Jellemző munkakörök:Művészettörténész-muzeológus
Néprajzos-muzeológus
Preparátor
Szoborgyűjtemény kezelő
Természettudományos-muzeológus

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2622 Történész, régész
2623 Néprajzkutató
2722 Képzőművész
2723 Iparművész, gyártmány- és ruhatervező
3717 Kulturális intézményi szaktechnikus