FEOR számok

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere

2431 Általános iskolai tanár, tanító

Oktatja és neveli az általános iskolában tanuló gyermekeket.

Feladatai:tanterv alapján a tantárgyak tanmenetének elkészítése, felkészülés az egyes tanítási órákra, audiovizuális és egyéb szemléltető eszközök kiválogatása vagy készítése;
a tananyag megtanítása, feldolgozása, megbeszélése;
a házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, az írásbeli munkák kijavítása, a szóbeli feleletek és beszámolók meghallgatása és értékelése;
különféle tanítási módszerek és anyagok (pl. számítógép, könyv) alkalmazása a tanulók eltérő igényei szerint;
a füzetek, munkalapok, feladatlapok vezetésének ellenőrzése;
a dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése;
a tanulók tanulmányi előmenetelének értékelése;
a tanulók felügyelete, a rend fenntartása;
szülői értekezletek és fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel;
részvétel a tantestületi üléseken, a nevelési értekezleteken és a szervezett továbbképzéseken;
osztálykirándulások, ünnepélyek, iskolai sport- és kulturális rendezvények szervezése;
az oktató-nevelő munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése.

Jellemző munkakörök:Általános iskolai biológiatanár
Általános iskolai énektanár
Általános iskolai földrajztanár
Általános iskolai informatika-tanár
Általános iskolai magyartanár
Általános iskolai matematikatanár
Általános iskolai nyelvtanár
Általános iskolai számítástechnika tanár

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2421 Középiskolai tanár
2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus
2491 Pedagógiai szakértő, szaktanácsadó
2730 Pap (lelkész), egyházi foglalkozású
3410 Oktatási asszisztens
3515 Ifjúságsegítő